_MG_9912

Har du inte läst part 1 så gör det först…du hittar inlägget HÄR!

Kommunikation|Detta är något som jag kämpat med i min och Emils relation. Jag är eller rättare sagt var en sådan person som gick och irriterade mig på många saker. Det kunde handla om hur jag kände att Emil kontrollerade vår ekonomi, att han minsann borde förstå hur jag mår eller något så enkelt som att han inte stängde locket till toaletten. Att prata med varandra är viktigt. Om du inte kommunicerar med din partner kommer missförstånd lätt ske och detta leder i sin tur till situationer som helst vill undvikas. Ni kommer också stå och stampa utan att komma framåt och kanske är det till och med så att ni tar några steg bakåt. Det är inte bara viktigt att ni faktiskt kommunicerar utan också när och hur. 

– När väljer du att samtala?
Det är viktigt att ni båda är på gott humör inför samtalet. Gå inte in i något när någon av er är trött eller irriterad. Det du säger är inte heller för allas öron. Om samtalet sker inför någon annan…var klok. Du vill inte att din partner ska känna sig illa till mods och du vill inte heller att dina barn ska behöva ta del av allt som sägs mellan dig och din partner.

– Hur lägger du fram det du vill samtala om
För att få ut så mycket som möjligt av samtalet är ett bibehållet lugn viktigt. Ger du din partner möjlighet att bibehålla sitt?

– Respektera varandra!
Ni kanske inte alls håller med varandra men det är viktigt att respektera varandras åsikter och känslor…kör inte över dem!

Tänk på att kommunicera med varandra men tänk dig också för innan du inleder samtalet. Kommunikation borde vara något positivt som för er relation framåt.


If you haven’t read part 1 do it first…you fin it HERE

Communication|This is something I have struggled with in my and Emil’s relationship. I am or rather I was such a person who easily got irritated. I could get irritated about how I felt that Emil controlled our finances, that he should understand how I feel or something as simple as he didn’t close the toilet lid. Talking to each other is important. If you do not communicate with your partner, slight misunderstandings occur and this in turn can lead to situations that you prefer to avoid. You will also go round in cirkels  without going forward and perhaps it is even so that you will take steps back in your relationship. It is not only important that you actually communicate, but also when and how you do it.

– When do you choose to talk?
It’s important that you both are in a good mood before the conversation. Don’t start something when any of you are tired or annoyed! Also, what you say isn’t for everyones ears. If your conversation is in front of anyone else be wise…you don’t want your partner to feel uneasy and you also don’t want your children to have to share everything that is said between you and your partner.

– How do you present what you want to talk about?
To get the most out of the conversation, maintaining a calm is important. When you want to talk about something, do you present it in a way that gives your partner the opportunity to maintain their calm?

Respect each other!
You may not agree with each other at all but it is important to respect each other’s opinions and feelings…don’t run over them!

Be sure to communicate with each other but think one time extra before you start the conversation. Communication should be something positive for your relationship ahead.

_MG_9715

Sträva inte efter att förändra din partner| I början av vår relation påpekade vi ofta när vi tyckte att den andre inte uppfyllde våra förväntningar…precis som jag beskriv att jag gjorde ovan under avsnittet “kommunikation”. Vi klagade hit och vi klagade dit men det ledde ingenstans…det bröt snarare ner vår relation. Att kommunicera med varandra är jätte viktigt men det betyder inte att du ska försöka förändra din partner. Mitt råd är att försöka tänka ett varv extra innan du talar ut “leder det som jag vill säger till något gott?”och “för vems skull säger jag detta?”.  Din partner är inte en oslipad diamant som du ska forma till att passa just dina förväntningar. Det är tänkt att du och din partner ska slipas samman till ett och jag tror att det är det bättre att du slipar mer på dig själva än på din partner. Min fråga är nu till dig…hur kan du slipa dig själv för att vara en så bra partner som möjligt för din kärlek?


Don’t strive to change your partner|At the beginning of our relationship, we often pointed out when we felt that the other did not meet our expectations…just as I described what I did above in the section “communication”. We complained so muck but it led nowhere…it did actually break down our relationship. Communicating with each other is very important, but that doesn’t mean that you should try to change one another. My advice is to think one time to much before speaking out “does what I want to say lead to something good?” and “for whose sake do I say this?”. Your partner is not an uncut diamond that you should shape to suit your expectations. It is meant that you and your partner should be shaped together as one and I think that it’s better to grind more on your own diamond than on your partners. Now my question for you is…how can you grind your diamond so that you can be the best partner for you love of life? 

_MG_9951

Fotograf: Cecilia Lundmark

Puss och kram


Photographer: Cecilia Lundmark

XOXO